x Knockout

[[slideshow style="12-1" speed="3000"]]
http://www.ourprinceofpeace.com/knockout01.jpg
http://www.ourprinceofpeace.com/knockout02.jpg
http://www.ourprinceofpeace.com/knockout03.jpg
http://www.ourprinceofpeace.com/knockout04.jpg
http://www.ourprinceofpeace.com/knockout05.jpg
http://www.ourprinceofpeace.com/knockout06.jpg
http://www.ourprinceofpeace.com/knockout07.jpg
http://www.ourprinceofpeace.com/knockout08.jpg
http://www.ourprinceofpeace.com/knockout09.jpg
http://www.ourprinceofpeace.com/knockout10.jpg
http://www.ourprinceofpeace.com/knockout11.jpg
[[/slideshow]]

Model: Anya Tasha Sapozhnikova
Photography: Justin Clynes
Make-up: Frank Guyton
Styling: David Jon Acosta